Kvalita

Pracujeme podle vlastních standardních operačních postupů (SOPs), které jsou v souladu se směrnicemi ICH a EU a které aktualizujeme každé dva roky. Dle přání našich klientů však můžeme uplatňovat i standardní operační postupy zadavatele. Systém zajištění kvality garantuje provádění všech úkolů a dosažené výsledky v nejvyšší kvalitě. Základ tohoto systému je zakotven v Manuálu kvality. Každoročně stanovujeme kvalitativní cíle a plán jejich plnění, který je pravidelně kontrolován vedením společnosti. Tento plán obsahuje činnosti a postupy v rámci systému řízení kvality, řízení standardních pracovních postupů, školení, péči o profesní rozvoj zaměstnanců, řízení projektů, kontroly kvality (včetně pravidelně aktualizovaného plánu interních auditů a komonitorovacích návštěv), vyřizování stížností, rozvoj IT a další činnosti. Tento plán zpracovává manažer kvality a schvaluje ředitel společnosti.

Na počátku každého klinického hodnocení manažer kvality ve spolupráci s vedoucím projektu nastavují v rámci celkového systému řízení kvality vhodné nástroje pro daný projekt. Manažer kvality na měsíční bázi sleduje plnění plánu i jeho změny vyplývající z aktuálních potřeb projektu.

Profesní rozvoj

Naši zaměstnanci jsou průběžně školení jak v rámci společnosti tak i mimo ni. Tyto vzdělávací postupy vedou mimo jiné ke sdílení dlouholetých zkušeností v oblasti klinického výzkumu a kvalifikují všechny zaměstnance k poskytování podpory zadavatelům / zkoušejícím i v nečekaných a atypických situacích. Důkladné školení ve vědecké metodologii umožňuje našim zaměstnancům přijímat rozhodnutí s plným vědomím jejich konečného dopadu na klinické hodnocení.

Program vzdělávání ve společnosti Pharmnet se skládá z 5 vzdělávacích okruhů:

  • Školení pro nové zaměstnance (monitory klinického hodnocení a jejich asistenty) – školení v rozsahu přibližně 3 měsíců se skládá ze seminářů o Správné klinické praxi, standardních operačních postupech, legislativě vztažené ke klinickým hodnocením a dovednostech pro monitorování a dále ze studia přidělených materiálů. Každý z nových monitorů absolovuje v rámci zaškolení několik návštěv se zkušeným monitorem (mentorem). Ověření praktických dovedností zahrnuje práci nejméně na 2 projektech a je uzpůsobeno individuálně každému zaměstnanci podle jeho předchozích zkušeností.
  • Pravidelná školení: Pro zaměstnance jsou každé 1 až 2 měsíce organizovány semináře a workshopy. Vybírána jsou témata týkající se Správné klinické praxe, aktualizací místní legislativy, aktuálních otázek medicíny a další témata důležitá pro práci monitorů klinického hodnocení.
  • Školení specifické pro dané klinické hodnocení – na začátku každého klinického hodnocení pořádáme specifické školení pro dané hodnocení s cílem detailně seznámit příslušné pracovníky s daným lékařským oborem, postupy a požadavky daného hodnocení. Garantem tohoto školení je projektový manažer za spoluúčasti manažera kvality.
  • Externí vzdělávací aktivity – podle potřeby a podle ročního individuálního plánu profesního rozvoje jsou vybraní zaměstnanci posíláni na externí vzdělávací akce pořádané profesními/certifikovanými vzdělávacími organizacemi (DIA, IIR, VSCR, SÚKL, atd.). Školení projektových manažerů zajišťuje certifikovaná externí organizace.
  • Vědecké konference – podle potřeby a podle individuálního zájmu a potřeb společnosti.
Across Alliance
@PharmnetCZ nemá žádné tweety.
LinkedIn
Pharmnet © 2022